Privacy

Uw privacy op deze website

Het is mijn streven om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
Judith Stoker, eigenaar en beheerder van de website, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens als je reageert op één van mijn blogs of als je een product in de webwinkel bestelt.

 1. (Voor/achter)naam (of nickname als je daarvoor kiest)
 2. Emailadres
 3. IP-adres
 4. Adresgegevens (bij bestelling webshop)

Reactie achterlaten

Bij het achterlaten van een reactie op mijn blog wordt jouw voor- en achternaam, emailadres en IP-adres zichtbaar voor mij. De door jou opgegeven naar wordt zichtbaar voor alle lezers van de blog. Het emailadres blijft onzichtbaar voor andere lezers.

Met welk doel

JudithStoker.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

 • Je de mogelijkheid te bieden een reactie achter te laten op geschreven artikelen.
 • Artikelen te bestellen en te verzenden.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?

JudithStoker.nl bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden.

Voor reacties op blogs betekent dat dat deze blijven staan voor de duur van de plaatsing van het blogartikel. Dit is in principe voor onbepaalde tijd tot degene die de reactie heeft geschreven zelf beslist dat deze verwijderd moet worden. Bij een verzoek tot verwijdering, verwijder ik alle gegevens van die persoon.

Privacy bij Voltooid Verleden Tijd

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voltooid Verleden Tijd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (het maken van de zorgnota)
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst (dat gelijk staat aan het ondertekende intakeformulier).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Werkzaam bij / studie
 • Huisarts
 • Gegevens over (geestelijke en lichamelijke) gezondheid
 • Gegevens over (ingrijpende) gebeurtenissen in uw leven
 • Gegevens over de aanmeldklacht en de voorgeschiedenis
 • Gegevens over eerdere hulpverlening

De bovenstaande gegevens alsmede het verloop van de behandeling (weergegeven in kernwoorden) worden in uw dossier opgeslagen. Ik maak gebruik van een digitaal systeem. Uw papieren aanmeldingsformulier wordt, nadat het in het digitale systeem is opgenomen, vernietigd. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Verwerkingsovereenkomst

Uw gegevens deel ik niet met derden zonder uw toestemming. Er zijn echter een aantal partijen die (een deel) van uw gegevens kunnen inzien. Met hen heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin uw privacy gewaarborgd wordt.

Ik heb een verwerkingsovereenkomst afgesloten met:

 • Zorgadmin (zij beheren het programma waarin uw cliëntgegevens worden opgeslagen)
 • Kompanen (de boekhouder krijgt alleen de zorgnota’s te zien).

Minderjarigen

Voor wat betreft minderjarigen geldt dat de persoonsgegevens van minderjarigen alleen worden verwerkt als een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO hebben wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag, inzagerecht. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Privacy en zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘relatietherapie’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

De zorgnota’s blijven 7 jaar bewaard. Dit is overeenkomstig de bewaartermijn van de belastingdienst.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Voltooid Verleden Tijd van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Datalek

Bij Voltooid Verleden Tijd is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Bel

06 3747 2313

Praktijkadres

Judith Stoker - Psychosociaal therapeut
Dorpstraat 33C
2742 AP Waddinxveen

Privacy beleid

Lees hier het privacybeleid. 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten